Szukaj

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu https://orchideli.shoplo.com.

I. Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.

2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://orchideli.shoplo.com, którym Konsument może nabyć produkty marki Orchideli.

3. Sprzedawca – Enzo sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-582), ul. Onyksowa 3/52, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154641, NIP 7122786850, REGON.

4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

5. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sklep na rzecz Klienta.

6. Użytkownik - każda osoba, korzystająca z zasobów Sklepu w dowolny sposób.

7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

8. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

II. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: beata@orchideli.com
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 512 686 388
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  Alior Bank: 85 2490 0005 0000 4520 9267 1610
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie w dni powszednie w godzinach 10-14.

III. Metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  • Przesyłka kurierska realizowana przez firmę kurierską DPD
  • Poczta e-mail w przypadku produktów elektronicznych
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • przelew elektroniczny;
  • karty płatnicze:
   • Visa;
   • Visa Electron;
   • MasterCard;
   • MasterCard Electronic;
   • Maestro.
 3. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedawcy.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.
 5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

IV. Warunki korzystania ze Sklepu

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu u zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

2. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników określonych w szczególności przez postanowienia ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z treścią Polityki prywatności, stanowiącej odrębny dokument. Aktualna treść Polityki prywatności znajduje się na stronach Sklepu.

3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

V. Zawarcie umowy i dostawa produktów

1. Na stronie https://orchideli.shoplo.com umowy zawieramy w języku polskim. Stroną umowy zawierającą umowę jest Sprzedawca.

2. Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową, bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu ich pełnej ceny.

VI. Ceny, koszty wysyłki

1. Obowiązują ceny w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi wyrażonymi w kwocie brutto, to znaczy, że zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży, produkt pozostaje naszą własnością.

2. Koszty wysyłki ujęte są w ostatecznej cenie wybranych produktów.

3. Metody i koszty poszczególnych form dostawy widoczne są podczas procedury zamawiania.

VII Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeku cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Usługodawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres: blog@orchideli.com lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Usługodawcy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zwróci Użytkownikowi otrzymane od niego płatności.

4. Klient nie będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą podpisania Umowy.

5. Użytkownik jest uprawniony wypełnić i przesłać Spółce formularz odstąpienia od umowy albo też sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie. Po otrzymaniu oświadczenia, Sklep prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

VIII. Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika, Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zobowiązana jest zwrócić wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Użytkownika innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności Sklep stosuje ten sam środek płatności, którym Użytkownik posłużył się podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie Sprzedawca uzgodnił z Użytkownikiem inny środek płatności.

2. Sprzedawca nie naliczy Użytkownikowi żadnych dodatkowych opłat związanych z odstąpieniem. Jednakże Spółka jest uprawniona do odmowy dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Użytkownika do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy do chwili przedstawienia dowodu, że produkt został wysłany do Spółki, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

3. Użytkownik ma obowiązek odesłać lub w inny sposób przekazać Spółce produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował Spółkę o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Użytkownik. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX. Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę wad produktów otrzymanych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres: blog@orchideli.com

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca może wezwać Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie 7 dni.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Usługodawca informuje, że Użytkownikowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https:// webgate.ec.europa.eu/odr/main/? event=main.home.show.

X. Prawa autorskie

1. Zawartość Sklepu stanowi własność Sprzedawcy.

2. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Sklepu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. XII.

XI. Informacje

1. Informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem. 

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Sklepu.

XII. Postanowienia końcowe

1. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go.

2. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Sklepu, oraz za przerwy w dostępności Sklepu.

5. Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze Sklepu.

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

10. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu i to ta interpretacja będzie wiążąca. .

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2019 roku.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów